گفتمان های تساهل و مدارا برای از بین بردن خشونت او افراطیت در جامعه  ماهانه  از سوی یاران تساهل و مدارا  در پوهنتون کابل برگزار میشود. هدف این سلسله گفتمان ها ایستاده‌گي در برابر افراطیت مذهبی و خشونت است و اینکه چطور بتوانیم فرهنگ مبارزه با تند‌روی را ترویج نماییم.


شریک کړئ