د افغانستان زعفران په نړۍ کې د کیفیت له مخې د اتم ځل لپاره لومړی مقام خپل کړی. د کمیت له اړخه له هند او ایران وروسته دریم ځای لري. اوس مهال د نړۍ له ۴۳۰ ټنه زعفراڼو څخه ۷.۱۵ ټنه چې ۶.۳ سلنه کېږي، افغانستان کې تولیدېږي


شریک کړئ